Privacy statement

Hier-o is een platform dat de ervoor zorgt dat de communicatie en verkoop tussen producenten, consumenten en zaken zeer laagdrempelig en vlot kan verlopen. Hier-o houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de General Data Protection Regulation (GDPR). De bij de registratie ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst, de financiële administratie en indien expliciet toegestaan door de gebruiker, marketing doeleinden.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 26 mei 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hier-o verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Locatiegegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Hier-o, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we je gegevens gebruiken

>>>FIRMANAAM<<< verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de producenten de bezorggegevens van klanten te kunnen verstrekken. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert >>>FIRMANAAM<<< jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken.

Als je daarmee bij je bestelling hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Wil je je later aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je persoonlijke account of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wbp heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot Wim@hier-o.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Websites van derden

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Hier-o selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Hoe lang we gegevens bewaren

Hier-o zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij Hier-o op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met producenten

Hier-o verstrekt jouw gegevens (bestelling, voor- en achternaam, adres en telefoonnummer) aan de producenten, zodat de producenten jouw bestelling kunnen verwerken. Producenten zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Delen met anderen (niet zijnde producenten)

Hier-o verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. >>>FIRMANAAM<<< blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

>>>FIRMANAAM<<< neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Wim@hier-o.be

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

GDPR

Al onze processen rond verwerking van persoonlijke gegevens staan genoteerd in een dataregister. Je hebt het recht om vergeten te worden alsook om je gegevens te laten wijzigen. Hiervoor kan je steeds contact opnemen met Wim@hier-o.be. Alle persoonlijke gegevens zijn op een adequate manier beveiligd tegen hackers en datalekken. Mocht er toch een datalek zijn, zal deze publiekelijk gemeld worden binnen de 72u.

Contactgegevens

Adres hoofdvestiging:

Daalstraat 60

1852 Beigem

Correspondentatieadres:

Dalstraat 60

1852 Beigem

Email: wim@hier-o.be