ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HIER-O.BE ONDER LINKED.FARM CVBA Adres : HIER-O, Daalstraat 60, 1852 Beigem Tel : +32 477 80 38 49 Email : wim@hier-o.be Ondernemingsnummer : BE0688.896.275 Bank KBC : BE 52 7330 5892 5409

Hier-o is een hub onder Linked.Farm CVBA (Asbeekstraat 4, 1730 Asse - 0472/508153) Elke aankoop op de website van www.hier-o.be is onderhavig aan volgende algemene verkoopsvoorwaarden die de koper verklaart te aanvaarden zonder enige reserve als hij van de dienst van Hier-o gebruik maakt.

1. Bestelling De koper plaatst zijn/haar bestelling op de website www.hier-o.be en volgt de aangeduide procedure. Het automatisch opslaan van de gegevens via de website www.hier-o.be  heeft als gevolg dat deze gegevens gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van bestelling. Het online bevestigen van de bestelling geldt als elektronische ondertekening die tussen HIER-O ONDER LINKED.FARM CVBA en de Koper, dezelfde juridische waarde heeft als een geschreven handtekening. De verkoop wordt effectief vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door HIER-O/LINKED.FARM CVBA. Deze bevestiging houdt in : een overzicht van de bestellingen, het leveradres, het adres van HIER-O/LINKED.FARM waarop de koper eventuele klachten kan formuleren; bij gebrek kan ook een rechtsgeldig betaalde factuur worden voorgelegd voor zover de bank van de koper de betaling heeft aanvaard. HIER-O/LINKED.FARM behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde producten of bestellingen niet te bevestigen. Gezien de specificiteit van de producten die seizoensgebonden zijn, is het altijd mogelijk dat bepaalde producten niet of niet tijdig geleverd kunnen worden. HIER-O/LINKED.FARM zal hierover de klant informeren op het moment van de levering en zal steeds een alternatief of een terugbetaling van het ontbrekende product voorstellen.

2. Prijs De prijzen staan aangeduid in euro, met of zonder BTW (staat duidelijk vermeld) en zijn slechts geldig op het moment van de bestelling. De prijzen kunnen op elk moment door HIER-O/ LINKED.FARM gewijzigd worden. Enkel de prijs op de website van HIER-O/LINKED.FARM is geldig tussen partijen. U betaalt de prijs die geldt op de dag van de reservering. U kan slechts enkel op de dag van de reservering gebruik maken van de geldige waardebonnen, promoties of kortingen.

3. Betalingswijzen Om te betalen, beschikt de Koper over verschillende betalingswijzen die aangeduid staan op het moment van de bestelling. De online betaling gebeurt via het online betalingsplatform MOLLIE of Paypal, in een beveiligde omgeving (https protocol en cryptage sleutel). De bestelling die door de Koper bevestigd wordt zal slechts definitief doorgaan als de online betaling door het betalingsplatform definitief wordt goedgekeurd. HIER-O/LINKED.FARM behoudt zich het recht voor niet te leveren indien een bestelling of levering niet betaald is via het platform of via domiciliëring of in geval van geschillen tussen HIER-O/LINKED.FARM en de koper.

4. Kosten, timing en leveringsvoorwaarden Per bestelling zal een optionele leveringskost, indien van toepassing, worden aangeduid op het moment dat de koper zijn bestelling afsluit. De leveringskosten kunnen door de koper niet worden betwist omdat hij ze bij de bevestiging van zijn bestelling ter kennis heeft genomen. De bestellingen voor leveringen kunnen tot, ten laatste, de ochtend voordien 5u59 worden doorgegeven. De producten worden geleverd op het adres aangeduid door de koper op het moment van de bestelling. De koper dient de levering na te kijken en aan HIER-O/LINKED.FARM eventuele verpakkingsproblemen te signaleren, alsook de ontbrekende producten binnen de 24u na levering op volgend adres : wim@hier-o.be HIER-O/LINKED.FARM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of kwaliteitsverlies van de producten indien de koper niet aanwezig is op het voorziene tijdstip van levering. De producten blijven beschikbaar gedurende 24u na het oorspronkelijke tijdstip van levering en kunnen door middel van een nieuwe afspraak en op kosten van de koper opnieuw worden aangeboden na afspraak via volgende mailadres: asse@curieuseneus.be Na 24u worden de producten die nog bruikbaar zijn aan een goed doel geschonken. Indien er misbruik wordt gemaakt van de diensten van HIER-O/LINKED.FARM of indien de koper meerdere keren afwezig is op het moment van levering, behouden wij ons het recht voor om de account van de koper te blokkeren en/of andere maatregelen te treffen om onze rechten te vrijwaren.

5. Herroepingsrecht HIER-O/LINKED.FARM kan jammer genoeg geen herroepingsrecht toestaan voor de verse producten (zie uitzonderingen in art VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht.). Voor alle andere producten met een lange houdbaarheid is dit wel mogelijk. Via deze link kan de koper makkelijk het hiervoor voorziene formulier downloaden. Mocht de koper merken dat deze producten niet conform zijn, blijft de wettelijke garantie van toepassing.

6. Conformiteit De koper erkent alle informatie m.b.t. het product vóór zijn aankoop te hebben gelezen en erkent dat het product conform is aan zijn bestelling. Zelfs al wordt de informatie zo zorgvuldig mogelijk door ons voorgesteld op de website, toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor incomplete, foute of voorbijgestreefde informatie. De foto’s online illustreren de online catalogus en zijn niet contractueel. Sommige elementen op de foto zijn niet in de prijs inbegrepen. Op elk moment kunnen foto’s gewijzigd worden en HIER-O/LINKED.FARM kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een niet conforme foto. HIER-O/LINKED.FARM verschaft aan de Koper de beste geschatte waarde van het gewicht van een vers product, maar gezien de natuur van deze producten is het mogelijk dat het gewicht in de realiteit lichtjes positief of negatief verschilt.

7. Contractuele wijzigingen Wij behouden ons het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke bestelling die is uitgevoerd na de wijziging van deze voorwaarden veronderstelt de automatische aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden.

8. Verantwoordelijkheid De Koper heeft ter kennis genomen dat de verantwoordelijkheid van HIER-O/LINKED.FARM ten allen tijde beperkt is tot het bedrag van de bestelling, wat ook de natuur van de schade moge zijn. In geval van niet uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de verkoop, zal HIER-O/LINKED.FARM niet verantwoordelijk worden gesteld indien de gebrekkige uitvoering te wijten is aan de koper zelf of aan een onvoorspelbaar en onoplosbaar voorval dat te wijten is aan een derde of in geval van overmacht. Bovendien zal HIER-O/LINKED.FARM niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het verkochte product. HIER-O /LINKED.FARM is niet verantwoordelijk voor eventuele ontoegankelijkheid van de website en de eventuele gevolgen hiervan. HIER-O /LINKED.FARM kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade of andere incidenten die zouden kunnen voorkomen aan het informaticamateriaal of aan de gegevens die zijn opgeslagen op de computer of device van de gebruiker op het moment van de online toegang tot de website of tijdens het bezoek op één van de pagina’s van de site, alsook tijdens het downloaden van files en andere die van de website afkomstig zijn. In het bijzonder is HIER-O /LINKED.FARM niet verantwoordelijk voor het doorgeven van informatica virussen via zijn website. HIER-O/LINKED.FARM is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn omroepwijzen en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele intrusie in zijn IT-systemen of voor het stelen van gegevens via zijn systeem, gezien het feit dat HIER-O/LINKED.FARM alles in zijn werk stelt om zich te behoeden voor dergelijke onrechtmatige intrusies. Uiteraard voldoet HIER-O/LINKED.FARM aan de voorwaarden van GDPR. Voor meer informatie verwijzen we naar onze privacy policy. De webpagina’s die zich buiten de domeinnaam http://www.linked.farm en asse.curieuseneus.be bevinden en in het bijzonder de pagina’s waarnaar de gebruiker kan doorverwezen worden via hyperlinks vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van desbetreffende wegpagina’s. Wij engageren ons om gegevens van de Koper enkel te gebruiken om hem/haar communicaties te versturen i.v.m. HIER-O/LINKED.FARM en/of de correcte afhandeling van het contract te verzekeren. Indien hij/zij per email wenst op de hoogte te worden gehouden, dient hij/zij ons zijn/haar mailadres te bezorgen. Zijn/haar gegevens komen terecht in onze klantenlijst en worden vertrouwelijk behandeld. Hij/zij mag ook weigeren dat HIER-O/LINKED.FARM hem/haar mails verstuurt. Hij/zij hoeft gewoon de juiste vakjes aan- of af te vinken. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

9. Bewijslast De IT-journalen of « logs » die door onze IT systemen worden verwerkt, worden als geldig bewijsmateriaal aanvaard tussen partijen(bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen,...).

10. Ondeelbaarheid Indien één van de artikelen van deze verkoopsvoorwaarden om één of andere reden teniet wordt verklaard, verklaren partijen zich akkoord dat de andere artikelen geldig blijven. Het feit dat HIER-O/LINKED.FARM eventueel zou afzien van haar recht om één van de artikelen volledig toe te passen, mag niet betekenen dat HIER-O/LINKED.FARM stilzwijgend afstand doet van al haar rechten en zal HIER-O/LINKED.FARM steeds de mogelijk bieden om later op deze voorwaarden terug te kunnen komen.

11. Klachten Klachten in verband met online aankopen dienen steeds binnen de 24u na levering van de bestelling te worden ingediend. Elke klacht kan per mail verstuurd worden naar wim@hier-o.be  en moet de nodige referenties over de betrokken artikelen bevatten, alsook de leverdatum en de exacte motieven van de klacht.

12. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank In geval van geschillen over toepassing van deze voorwaarden, zijn HIER-O /LINKED.FARM en de koper akkoord om de Belgische rechtspraak te laten gelden en geven ze de bevoegdheid van eventuele uitspraken aan de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel. Het “ODR”-platform van de EU is een website bestemd voor consumenten en professionelen die onlinetransacties verrichten in de EU (grensoverschrijdende of louter nationale transacties). Het is een hulpmiddel om geschillen over onlineaankopen op te lossen, zonder naar de rechter te stappen. Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013U kan U naar volgende link surfen: https://webgate.ec.europa.eu/odr